รับตรวจบ้าน

รับตรวจบ้าน

ค่าบริการตรวจสอบ บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

อัตราพิเศษ ! ตรวจงาน 2 ครั้ง / พร้อมรายงานการตรวจ (Report)

Sample Report

ตัวอย่างเอกสารรายงาน

สอบถามข้อมูล

Mobile : 062-260-2995

ขั้นตอนการให้บริการ

1.รายละเอียดลูกค้า (แจ้งทาง Mail หรือโทรศัพท์)
1.1ชื่อ,เบอร์โทร,อีเมลล์
1.2ชื่อโครงการ
1.3 พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)

1.รายละเอียดลูกค้า (แจ้งทาง Mail หรือโทรศัพท์)
1.1ชื่อ,เบอร์โทร,อีเมลล์
1.2ชื่อโครงการ
1.3 พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)

3.1 ลูกค้าแจ้งวันนัดหมายและเลือกใช้บริการ
3.2 เจ้าหน้าที่ลงตารางนัดหมาย วัน/เดือน/ปี และเวลา
3.3 จัดส่งทีมงานดำเนินงานตามวันเวลานัดหมาย

4.1 เมื่อดำเนินงานตรวจสอบงานเสร็จแล้ว
4.2 วิศวกรนำข้อมูลกลับมาทำ Report
4.3 ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็มที่หน้างานหรือเข้าบัญชี
เลขที่บัญชี 2812562622 ไทยพาณิชย์ ชัญญาภัค อนันกสะ
4.4 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จัดส่งรายงานให้ลูกค้าทาง Email
4.5 ลูกค้าส่งรายงานให้กับโครงการทาง Email เพื่อให้ดำเนินการแก้ใขงาน

5.1 เมื่อโครงการแก้ใขงานเสร็จเรียบร้อย
5.2 เจ้าหน้าที่ของโครงการแจ้งวันนัดตรวจกลับมาทางลูกค้า และลูกค้าแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ของเรา
5.3 ลูกค้าแจ้งวัน และเวลา การเข้าตรวจครั้งที่2 (บ้านเดี่ยว,ทาว์นโฮม)
5.4 เจ้าหน้าที่เราส่งทีมงานเข้าตรวจสอบครั้งที่ 2
5.5 ทางทีมงานสรุปรายงานการแก้ใขพร้อมเล่ม Report ให้ลูกค้า จบขั้นตอนการดำเนินงาน

หมายเหตุ

– ราคาดังกล่าว เป็นราคาค่าบริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น
– โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ รอบนอก มีค่าเดินทางเพิ่มเติม
– กรณีตรวจงานต่างจังหวัด คิดค่าบริการเพิ่มตามระยะทางจริง เที่ยวละ 10 บาท/กิโลเมตร
– พื้นที่เกินกว่ากำหนด คิดค่าบริการเพิ่ม ตารางเมตร ละ 50 บาท (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการอีกครั้ง)
– ชำระค่าบริการเมื่อการตรวจงานครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ
– รับชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งเท่านั้น
– เมื่อท่านชำระเงินค่าบริการแล้ว ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการตรวจให้ภายใน 3 วัน”